ابوالفضل فتاحی

من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم. من امروز می‌خواهم رزومه بنویسم.

تماس با من

پست الکترونیک: i@abolfazl.me

تارنما: www.abolfazl.me

مهارت‌ها

سلام و احوالپرسی

برنامه‌نویسی

نوشتن

تجربه‌‌های کاری

شرکت دوازده

مدیرعامل – تمام وقت


۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود

ویرگول

مدیر تحقیق و توسعه – تمام وقت

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود

پینگونیو

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود

کانگونیو

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود

Twelve Work

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود

گروه دوازده

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود.

نام شرکت: یااای

تارنمای شرکت:

نیکان سافر

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – ۳۴ مهر ۱۲۳۴

تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود تا جای جالبی بود.

نام شرکت: نیکان سافر پارس

تارنمای شرکت:

داده افزار دلفین

۲۷ مهر ۱۳۸۵ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

این شرکت اولین تجربه‌ی رسمی من بود همراه با بهترین دوستم که چند سال پیش به خاطر بیماری از دست دادمش. ما در این شرکت نرم‌افزارهای مختلفی تولید کردیم.

نام شرکت: داده افزار دلفین (مسئولیت محدود)

تارنمای شرکت: www.dolphin.co.ir