مشغول چه کارهایی هستم؟

تصمیم دارم اینجا لیست کارهایی که در حال انجام‌شون هستم رو بنویسم و هر از چند گاهی گزارشی از روند اجراشون بنویسم.

عادت‌‌ها و سرگرمی‌ها

پیاده‌روی


H-1  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

آب


H-2  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

یادگیری

HTML & CSS

L-1  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

پروژه‌ها

خانه‌ی لیلی

P-1  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

۱۳۶۷

P-2  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات