مشغول چه کارهایی هستم؟

تصمیم دارم اینجا لیست کارهایی که در حال انجام‌شون هستم رو بنویسم و هر از چند گاهی گزارشی از روند اجراشون بنویسم.

عادت‌‌ها و سرگرمی‌ها

پیاده‌روی


H-1  |  وضعیت: خاتمه یافته  |  گزارشات

یادگیری

بازیگری


L-1  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

پروژه‌ها

خانه‌ی لیلی


P-1  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

Twelve Work

P-2  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

مدرسه‌ی دوازده

P-3  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

شازده کوچولو

P-4  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات

مرکز نوآوری و توسعه

P-5  |  وضعیت: در حال اجرا  |  گزارشات