برنامه‌ریزی برای پاییز ۱۴۰۰

یکی از بهترین و جالب‌ترین کاری که در زندگیم کردم، طراحی همین چالش دوازده بود، هفته‌ی بعدی سومین چالش دوازده هم تموم می‌کنم و با اجرای چالش دوازده برای پاییز ۱۴۰۰ دقیقا یک سال رو با برنامه‌ریزی رفتم جلو، راندمانم خیلی جذاب بود طی این مدت، شاید خیلی ایده‌عال خودم نبودم ولی کارهایی هم کردم که قبلا به سادگی انجام‌شون نمی‌دادم، برنامه‌هایی رو پیش بردم که قبلا اصلا سمت‌شونم نمی‌رفتم، اشتباه بزرگی که در تابستان امسال کردم این بود که یک دفعه‌ به جای اجرای ۱۲ برنامه در هر فصل کردمش ۲۴تا برنامه، البته باید بگم می‌تونستم انجامش بدم ولی من موارد پیش‌بینی نشده را حساب نکرده بودم، البته بخش مهمی از این موارد پیش‌بینی نشده قابل حل بود، مثل افسردگی، پریشانی ذهنی و …، ولی تصمیم دارم برای پاییز امسال برگردم و فقط ۱۲برنامه‌ی مهم رو جایگزین کنم، البته باید برنامه‌های نصفه‌ و نیمه‌ی تابستون هم تکمیل کنم که خود این پروژه‌ی عظمیه به نظرم.

نوشتن یک دیدگاه