مدیریت پروژه‌ی چابک

دوره‌ی جالبی بود، اینقدر Agile رو شنیدم حداقل فهمیدم چیه، البته گویا قبلا می‌دونستم و ازش استفاده هم می‌کردم فقط نمی‌دونستم اسمش چیه. در این دوره با مبانی Agile آشنا شدم، بعد تاریخچه‌ی Agile رو مرور کردیم و همچنین ارزش‌ها و اصول اصلی Agile رو بررسی کردیم. بعد رفتیم سر وقت اسکرام و همه‌ی چیزهایی که درباره‌‌ اسکرام و نحوه‌ی کار تیم‌های اسکرام لازم بود را یاد گرفتم. دوست دارم یک دوره هم مخصوص اسکرام شرکت کنم تا بیشتر یاد بگیرم.


نوشتن یک دیدگاه