گزارش هفته‌ی دوم از چالش دوازده

این هفته چند تا فیلم سینمایی دیدم، به بابا برای بازسازی خونه‌شون کمک کردم و آخر هفته با هم رفتیم شهرکرد. هیچ کار مفید دیگه‌ای به نظرم این هفته انجام ندادم، البته خیلی هم برام مهم نبود، می‌دونید، بیشتر منتظر یک خبر بودم برای شروع یک مسیر جدید ولی گویا خواست خدا در اون نبود و نشد. با این حال دوست داشتم این هفته رو، همین که آخرش با سفر تموم شد خیلی بهم چسبید.

نوشتن یک دیدگاه