خدا رو شکر درمان جواب داده!

امروز دکتر اومد بالای سرم، گفت خدا رو شکر درمان روی شما جواب داده و روند رو به رشد بیماری متوقف شده. حال عمومی‌تون بهتر شده و اکسیژن خونتون هم خیلی بهتر شده، اگر همین روند ادامه پیدا کنه، فردا شما رو مرخص می‌کنیم، نمی‌دونید چقدر ذوق کردم با شنیدن این خبر، بیماری که تخت کناریم بود انگار ناراحت شده بود، بهم گفت تازه بهت عادت کرده بودم، خیلی باهات خوش می‌گذره، از دیروز عصر شروع کرده بودم به حرف زدن و غذا خوردن، خیلی خوش می‌گذشت، به نظرم از لذت‌های این دنیا حرف زدن و غذا خوردنه. هنوز اکسیژن مصرف می‌کردم ولی می‌تونستم چند دقیقه بردارم و بدون ماسک بشینم و از زندگی دوباره‌ای که خدا بهم داده بود لذت ببرم.

پانوشت: بیمارستان، روز پنجم

نوشتن یک دیدگاه