خودش فکر می‌کنه برنده شد، ولی بنظرم باخت!

چند وقت پیش با دوستی یه همکاری مشترک داشتم، جالب اینجاست که منم تنها نبودم، مدتی پیش مدام این ماجرا را پیگیری می‌کرد، منم راستش یه مدت سعی می‌کردم توجهی نکنم، چون برام واقعا واکنش دور از انتظاری بود، یک بار بهش گفتم نمی‌تونم مجازی جواب بدم، حضوری هم رو ببینیم، وقتی دیدمش، تمام چیزهایی که توی ذهنم بود رو ریختم دور و بهش گفتم، واقعا تو این موقعیت چی خوشحالت می‌کنه؟ اگر با خواسته‌ات موافقت کنم خوشحال میشی؟ جالب اینه عمل به درخواستش من رو در موقعیت خیلی بدی قرار می‌داد ولی با این حال گفتم باشه. وقتی از پشت میز بلند شدم، حس عجیبی داشتم، هم داشتم فکر می‌کردم باید چه کار کنم؟ هم خوشحال بودم که برای خودم یک چالش جدید و بزرگ درست کرده بودم، ولی به نظرم این بازی یا برنده‌‌ای نداشت، یا قطعا دوستم برنده‌ی این بازی نبود.

نوشتن یک دیدگاه