خیلی عجیبه که فیلم‌های قدیمی گاهی خیلی طولانی هستند، البته فکر کنم این فیلم در اصل یک و دو داشت، چون حدودا چهار ساعت فیلم بود، دوستش داشتم، فیلم جالبی بود، درباره‌ی سرنوشت، مسیح، دوستی و برادری، خانواده و