فکر کنم مشکل از شمع‌های ماشین باشه!

امروز وقتی نشستم پشت فرمون احساس کردم ماشین مثل همیشه نیست، ناخودآگاه یاد درس‌ System دوره‌ی خلبانیم افتادم، موتور هواپیمای ملخی خیلی شبیه موتور ماشینه، سعی کردم محتوای اون درس رو در ذهنم مرور کنم و ببینم بدون مراجعه به تعمیرگاه می‌تونم مشکل رو حدس بزنم؟ چند دقیقه‌ای با ماشین رانندگی کردم و رفتم تعمیرگاه همیشگی ماشینم، بهنام گفت چی شده؟ گفتم شمع‌های ماشین درست کار نمی‌کنه، یه نگاه عاقل‌اندرسفیهی بهم انداخت و گفت از کجا می‌دونی؟ گفتم حس می‌کنم، دلیل اون نگاهش هم این بود که می‌دونست من به جز گاز و کلاج و ترمز از هیچ چیز ماشین سر در نمیارم، سوار ماشین شد، باهاش دور زد، به کامپیوتر وصلش کرد و گفت از شمع‌های ماشینه. خیلی اون لحظه با خودم حال کردم، احساس کردم درست درس‌ها را یاد گرفتم.

نوشتن یک دیدگاه