هفته‌ی نهم: ولمون کن بابا!

این هفته دچار پریود مغزی شدیدی شده بودم، یعنی از کارهای اینطوری که بخوام برم بیرون دوری می‌کردم، خب اینم بخشی از زندگیه دیگه، کاریش نمیشه کرد، البته برای من زیاد پیش میاد، می‌دونید، وضعیت این کشور دیگه اعصاب برای آدم نمی‌گذاره، شب می‌خوابی صبح بیدار میشی می‌بینی کل زندگیت نابود شده. من فقط امیدوارم اون دنیا خدا به … بده، همین.

برنامه‌ی هفته‌ی نهم

جلسه‌ی اول  «۳۲ دقیقه»

   • ۶ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • ۳ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • ۱ دقیقه پیاده‌روی تند و ۲ دقیقه پیاده‌روی آهسته همراه با ریکاوری
   • این ترکیب را ۲ بار تکرار کنید.

جلسه‌ی دوم  «۴۰ دقیقه»

   • ۴۰ دقیقه پیاده‌روی

جلسه‌ی سوم  «۶۰ دقیقه»

   • ۶۰ دقیقه پیاده‌روی

گزارش برنامه

جلسه‌ی اول  «۰ دقیقه»

حوصله نداشتم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

حوصله نداشتم.

جلسه‌ی دوم  «۰ دقیقه»

حوصله نداشتم.

نوشتن یک دیدگاه