چهار ساعت فقط موسیقی گوش دادیم!

امروز با دوست جدیدی قرار داشتم، بار اول بود می‌دیدمش، مهم‌ترین دلیلی هم که باهاش قرار گذاشته بودم، این بود که تا ظهر فکر می‌کردم جمعه است و داشتم دلتنگی غروب جمعه رو تحمل می‌کردم، تا اینکه فهمیدم جمعه نیست، عصبانی شدم، با یکی قرار گذاشتم، بدون هیچ ایده‌ای، یکم حرف زدیم بعد موسیقی گذاشتیم و گوش کردیم، یکی من، یکی اون، اولش فکر می‌کردم یک ساعت گذشته، بعد که به ساعت نگاه کردم، دیدم چهار ساعت تمام در حال گوش کردن به موسیقی بودیم، چقدر لذت‌بخش بود، در اون لحظات واقعا به هیچ چیزی فکر نمی‌کردم، زندگی یعنی همین، گذر لحظه‌ها رو حس نکنی.

نوشتن یک دیدگاه